In cadrul acestui articol vom discuta despre distantele de siguranta ce trebuie păstrate intre construcții si capacitațile energetice (ne vom referi in special la liniile electrice aeriene). Inainte de toate, reamintim faptul informatiile legate de distantele de siguranta intre liniile electrice aeriene si constructii sunt strâns legate de siguranța vieții omenesti, prin urmare nu aveți incredere in sursele de informare de pe internet (NU aveti incredere nici in acest blog) și verificati, solicitați toate informatiile necesare operatorilor de distributie, operatorului de transport, Autoritații Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

De asemenea notiunile prezentate fac parte din normative de specialitate ce nu sunt pe intelesul publicului larg, interpretarea greșită a conditiilor de calcul mentionate sau altor noțiuni vă pot oferi un raspuns gresit / periculos intrebărilor dumneavoastră.

Câteva observații:

 • Dacă discutăm despre o construcție nouă, și primiți aviz de amplasament favorabil cu conditii (conditii precum: se vor respecta 4m de la conductorul extrem al liniei X) si acestea nu sunt respectate, operatorul de distribuție, conform legii, este obligat sa nu vă racordeze la rețea de distribuție a energiei electrice.
 • In realitate probabil că vom vedea construcții care nu respectă distanta prevăzute in normative fata de linii electrice aeriane sau față de posturile/statiile de transformare, asta NU înseamnă “că merge și așa”.

Cateva noțiuni esențiale:

 • Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice: Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor; această zonă se instituie pentru a proteja capacitatea  energetică şi pentru a asigura accesul personalului pentru exploatare şi mentenanţă.
 • Zonă de siguranţă aferentă capacităţii energetice: Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale a capacităţii energetice şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului din vecinătate; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie.

Având in vedere că-n cadrul articolului vom discuta in special despre distanțele dintre clădiri, adică un bun, si LEA, ne intereseaza distanțele de siguranță mentionate in normativ.

 
Distanțele de siguranță față de liniile electrice aeriene

A. Conform NTE 003/04/00:

Art. 134. Pentru o linie electrică aeriană culoarul de trecere (de funcţionare), zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid. Dimensiunea culoarului de trecere se calculează în conformitate cu prevederile art. 135.

Art. 135. Dimensiunea (lăţimea) culoarului de trecere, CT (fig.9), simetrică faţă de axul liniei, se calculează cu relaţia:

CT  = LLEA + 2 . (liz + fc.max) . sin ac + 2 . ds

unde:

 • LLEA – este lăţimea maximă a stâlpilor (distanţa cea mai mare pe orizontală, transversal pe linie), (m);
 • liz – lungimea maximă a unui lanţ de susţinere utilizat pe linie (m);
 • fmax – săgeata maximă a conductorului, calculată în condiţiile de apariţie a vântului maxim, în cea mai mare deschidere existentă pe LEA (m);
 • ac – unghiul maxim de înclinare al planului conductorului activ extrem sub acţiunea presiunii vântului maxim;.
 • ds – distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă (m).

Art. 136. Distanţa minimă de siguranţă, ds, este de:

 • 3 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110 kV;
 • 4 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220 kV;
 • 5 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400 kV;
 • 8 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750 kV.

Art. 137. Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele:

 • 24 m, pentru LEA cu tensiuni < 110 kV;.
 • 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;
 • 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;
 • 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;
 • 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.

Art. 138. În cazul liniilor electrice aeriene construite prin terenuri silvice, lăţimile culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele:

 • 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
 • 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
 • 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV;
 • 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.

B. Linie electrică de joasa tensiune aeriana 0.4kV  (sursă informatii Ord.ANRE 49/2007)

 • In ordinul ANRE 49/2007 se mentionează faptul că pentru linii electrice aeriene cu tensiunea mai mică sau egală cu 1kV zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei; ele se delimitează la 0,1 m în exteriorul conductoarelor extreme ale liniei.
 • Traversările clădirilor se realizeaza numai cu conductoare izolate torsadate.
 • Apropierea fată de clădiri va fi de minim un metru (1m), măsurat pe orizontală intre un stâlp al LEA si orice parte a clădirii.
 • Liniile (fascicolele) cu conductoare izolate torsadate se pot monta pe faţadele clădirilor cu categorie de pericol de incendiu medie sau mică (C, D, E) la distanţa minimă de 10 cm de peretele clădirii, în cazul fascicolului întins, respectiv 3 cm în cazul fascicolului pozat.
 • Se interzic traversarile LEA JT peste depozite deschise cu substante inflamabile, precum si peste cladiri cu  substante cu pericol de explozie si incendiu. In cazul apropierii LEA de depozite cu substante combustibile sau cu pericol de explozie sau de incendiu, distanta minima pe orizontala intre axul LEA si orice parte a depozitului este:
  • Pentru depozite deschise cu substante combustibile solide, inaltimea desupra solului a celui mai inalt stalp din apropiere;
  • Pentru depozite de lichide sau gaze combustibile, pentru depozite cu pericol de incendiu si explozie si pentru depozite de munitie, 1.5 x inălţimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din apreopiere.

C. Liniile electrice aeriane cu tensiune mai mare de 1kV – conductoare neizolate (sursă informatii Ord.ANRE 49/2007, NTE 003/04/00, NTE003/15/00 nepublicat)

Legat de liniile electrice aeriene de medie tensiune 20kV conform NTE 003/04/00 si ord.ANRE 49/2007:

 • Se interzice traversarea de LEA cu tensiuni mai mici de 110 kV a clădirilor locuite.
 • Referitor la traversarea cladirile nelocuinte cu LEA 20kV conductoare neizolate, va trebui păstrată o distanta minimă de 3m între conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a clădirii. Observație: in ordinul ANRE 49/2007, la acest capitol există o neclaritate, in sensul că se metionează: “Traversari cladiri nelocuite: 3m, cu precizarea ca acestia sa reprezinte distanţa dintre conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a clădirii”, iar două rânduri mai jos: “Apropieri fața de cladiri nelocuite: 3m, cu precizarea ca acestia sa reprezinte Distanţa între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiata parte a cladirii, fără să constituie traversare”. In NTE 003/04/00 se mentioneaza faptul că este permisă traversarea cladirilor nelocuite cu LEA 20kV conductoare neizolate, cu condiția utilizării unui nivel de izolație mărit asupra LEA și a faptul că interzisă inădirea conductoarelor.
 • Față cladirile locuite, trebuie mentinută o distanta minimă de 3m de la conductorul extrem la construcție, dar trebuie să se țină seama si de deviația maximă a conductorului extrem, deci distanta minimă va fi de aproximativ 3.5m, poate chiar mai mare !

Mai jos puteți vedea o schiță găsita in NTE 003/04/00 care ne ajută să întelegem modul in care se măsură distanțele intre conductoarele liniilor electrice aeriene cu tensiunea mai mare de 1kV.

Distanțele mentionate in schiță, “d”, “Dma” pot fi culese din tabelul de mai jos, in functie de nivelul tensiunii liniei electrice aeriene:

 

D. Liniile electrice aeriane de medie tensiune – cabluri torsadate

In NTE 003/04/00 nu se mentionează nimic legat de distanțele intre LEA MT cu cabluri torsadate. Aceste informatii sunt mentionate in 1LI-Ip4/17-2012, unde distanta intre LEA MT 20kV cu conductoare izolate torsadate si clădiri rămâne de 3m, cu mentiunea că in momentul deviației cablului torsadat si cladiri este permisă apropierea acesteia până la 0.6m. Mai jos am atasat informatiile legate de conditiile de coexistență între LEAT MT 20kV (LEA Torsadat Medie Tensiune 20kV) și clădiri.

 

 


Distanțele de siguranță față de posturile de transformare

Zona de siguranţă, ţinând seama de tipul constructiv al postului, respectiv al echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileşte astfel:

PTA – Post de Transformare Aerian. Pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian, respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare amplasate la sol, îngrădite, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20m de la limita zonei de protecţie. Zona de protecţie, ţinând seama de tipul constructiv al postului, se stabileşte astfel: pentru posturi aeriene pe stâlpi este delimitată de conturul fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia pe sol a platformei suspendate; pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare îngrădite, este delimitată de îngrădire.

Reritor la posturile de transformare aeriene,  zona de siguranţă, respectiv distanţa de siguranţă stabilită (de 20m) se poate modifica, cu acordul titularului de licenţă/proprietarului postului, în cazul vecinătăţii cu construcţii având gradul de rezistenţă la foc, respectiv cu categoria de pericol de incendiu din tabelul urmator:

“1)” se stabilesc pe baza unei analize de risc

PTAB – Post de Transformare in Anvelopa Betonata. Pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare supraterane, amplasate în în cabină metalică, în construcţie zidită/ în anvelopă de beton sau înglobate în clădiri precum şi pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu ulei sau uscat, coincide cu zona de protecţie fiind delimitata astfel:

 • de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), pe laturile fără uşi de acces şi fără ferestre de ventilaţie
 • la distanţă de 3 m faţă de latura cu acces în post pentru transformator
 • la distanţă de 1,5 m faţă de alte laturi cu uşi, respectiv cu ferestre de ventilaţie, acolo unde este cazul;

 


Distanțele de siguranță față de stațiile de transformare

Zona de siguranţă a staţiei electrice, ţinând seama de tensiunea cea mai înaltă a acesteia, se stabileşte astfel:

Pentru o staţie electrică cu tensiunea cea mai înaltă de 110 kV :

 • când staţia este de tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia
 • când staţia este de tip interior, este delimitată de suprafaţa construită a staţiei

Pentru o staţie electrică cu tensiunea cea mai înaltă de 220 kV respectiv de 400 kV este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 35m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia.

Notă: Zona de siguranţă stabilită pentru staţii electrice cu tensiunea cea mai înaltă de 110 kV, de tip exterior, se poate diminua în cazul vecinătăţii cu clădirile nelocuite şi depozitele având categoria de pericol de incendiu D sau E şi având gradul de rezistenţă la foc I sau II, care se pot amplasa, cu acordul titularului de licenţă, proprietarului staţiei cu tensinea cea mai înaltă de 110 kV, la distanţa minimă de 10m de împrejmuirea staţiei.

 

bibliografie:

[1] NTE 003/04/00 “Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V”

[2] NTE 003/15/00 “Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V – document de discutie”

[3] Ord. ANRE 49 /2007 “Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice text actualizat. Modifica Ord. 4 /2007”

[4] 1LI-Ip-4-17-2012 Indrumar de Proiectare si executie LEA de Medie Tensiune cu cabluri torsadate

[5] Sursa online: sa.gov.au