Distanțele de siguranța intre clădiri si liniile electrice aeriene

In cadrul acestui articol vom discuta despre distantele de siguranta ce trebuie păstrate intre construcții si capacitațile energetice (ne vom referi in special la liniile electrice aeriene). Inainte de toate, reamintim faptul informatiile legate de distantele de siguranta intre liniile electrice aeriene si constructii sunt strâns legate de siguranța vieții omenesti, prin urmare nu aveți incredere in sursele de informare de pe internet (NU aveti incredere nici in acest blog) și verificati, solicitați toate informatiile necesare operatorilor de distributie, operatorului de transport, Autoritații Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

De asemenea notiunile prezentate fac parte din normative de specialitate ce nu sunt pe intelesul publicului larg, interpretarea greșită a conditiilor de calcul mentionate sau altor noțiuni vă pot oferi un raspuns gresit / periculos intrebărilor dumneavoastră.

Câteva observații:

 • Dacă discutăm despre o construcție nouă, și primiți aviz de amplasament favorabil cu conditii (conditii precum: se vor respecta 4m de la conductorul extrem al liniei X) si acestea nu sunt respectate, operatorul de distribuție, conform legii, este obligat sa nu vă racordeze la rețea de distribuție a energiei electrice.
 • In realitate probabil că vom vedea construcții care nu respectă distanta prevăzute in normative fata de linii electrice aeriane sau față de posturile/statiile de transformare, asta NU înseamnă “că merge și așa”.

Cateva noțiuni esențiale:

 • Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice: Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor; această zonă se instituie pentru a proteja capacitatea  energetică şi pentru a asigura accesul personalului pentru exploatare şi mentenanţă.
 • Zonă de siguranţă aferentă capacităţii energetice: Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale a capacităţii energetice şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului din vecinătate; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie.

Având in vedere că-n cadrul articolului vom discuta in special despre distanțele dintre clădiri, adică un bun, si LEA, ne intereseaza distanțele de siguranță mentionate in normativ.

 
Distanțele de siguranță față de liniile electrice aeriene

A. Conform NTE 003/04/00:

Art. 134. Pentru o linie electrică aeriană culoarul de trecere (de funcţionare), zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid. Dimensiunea culoarului de trecere se calculează în conformitate cu prevederile art. 135.

Art. 135. Dimensiunea (lăţimea) culoarului de trecere, CT (fig.9), simetrică faţă de axul liniei, se calculează cu relaţia:

CT  = LLEA + 2 . (liz + fc.max) . sin ac + 2 . ds

unde:

 • LLEA – este lăţimea maximă a stâlpilor (distanţa cea mai mare pe orizontală, transversal pe linie), (m);
 • liz – lungimea maximă a unui lanţ de susţinere utilizat pe linie (m);
 • fmax – săgeata maximă a conductorului, calculată în condiţiile de apariţie a vântului maxim, în cea mai mare deschidere existentă pe LEA (m);
 • ac – unghiul maxim de înclinare al planului conductorului activ extrem sub acţiunea presiunii vântului maxim;.
 • ds – distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă (m).

Art. 136. Distanţa minimă de siguranţă, ds, este de:

 • 3 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110 kV;
 • 4 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220 kV;
 • 5 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400 kV;
 • 8 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750 kV.

Art. 137. Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele:

 • 24 m, pentru LEA cu tensiuni < 110 kV;.
 • 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;
 • 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;
 • 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;
 • 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.

Art. 138. În cazul liniilor electrice aeriene construite prin terenuri silvice, lăţimile culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele:

 • 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
 • 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
 • 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV;
 • 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.

B. Linie electrică de joasa tensiune aeriana 0.4kV  (sursă informatii Ord.ANRE 49/2007)

 • In ordinul ANRE 49/2007 se mentionează faptul că pentru linii electrice aeriene cu tensiunea mai mică sau egală cu 1kV zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei; ele se delimitează la 0,1 m în exteriorul conductoarelor extreme ale liniei.
 • Traversările clădirilor se realizeaza numai cu conductoare izolate torsadate.
 • Apropierea fată de clădiri va fi de minim un metru (1m), măsurat pe orizontală intre un stâlp al LEA si orice parte a clădirii.
 • Liniile (fascicolele) cu conductoare izolate torsadate se pot monta pe faţadele clădirilor cu categorie de pericol de incendiu medie sau mică (C, D, E) la distanţa minimă de 10 cm de peretele clădirii, în cazul fascicolului întins, respectiv 3 cm în cazul fascicolului pozat.
 • Se interzic traversarile LEA JT peste depozite deschise cu substante inflamabile, precum si peste cladiri cu  substante cu pericol de explozie si incendiu. In cazul apropierii LEA de depozite cu substante combustibile sau cu pericol de explozie sau de incendiu, distanta minima pe orizontala intre axul LEA si orice parte a depozitului este:
  • Pentru depozite deschise cu substante combustibile solide, inaltimea desupra solului a celui mai inalt stalp din apropiere;
  • Pentru depozite de lichide sau gaze combustibile, pentru depozite cu pericol de incendiu si explozie si pentru depozite de munitie, 1.5 x inălţimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din apreopiere.

C. Liniile electrice aeriane cu tensiune mai mare de 1kV – conductoare neizolate (sursă informatii Ord.ANRE 49/2007, NTE 003/04/00, NTE003/15/00 nepublicat)

Legat de liniile electrice aeriene de medie tensiune 20kV conform NTE 003/04/00 si ord.ANRE 49/2007:

 • Se interzice traversarea de LEA cu tensiuni mai mici de 110 kV a clădirilor locuite.
 • Referitor la traversarea cladirile nelocuinte cu LEA 20kV conductoare neizolate, va trebui păstrată o distanta minimă de 3m între conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a clădirii. Observație: in ordinul ANRE 49/2007, la acest capitol există o neclaritate, in sensul că se metionează: “Traversari cladiri nelocuite: 3m, cu precizarea ca acestia sa reprezinte distanţa dintre conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a clădirii”, iar două rânduri mai jos: “Apropieri fața de cladiri nelocuite: 3m, cu precizarea ca acestia sa reprezinte Distanţa între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiata parte a cladirii, fără să constituie traversare”. In NTE 003/04/00 se mentioneaza faptul că este permisă traversarea cladirilor nelocuite cu LEA 20kV conductoare neizolate, cu condiția utilizării unui nivel de izolație mărit asupra LEA și a faptul că interzisă inădirea conductoarelor.
 • Față cladirile locuite, trebuie mentinută o distanta minimă de 3m de la conductorul extrem la construcție, dar trebuie să se țină seama si de deviația maximă a conductorului extrem, deci distanta minimă va fi de aproximativ 3.5m, poate chiar mai mare !

Mai jos puteți vedea o schiță găsita in NTE 003/04/00 care ne ajută să întelegem modul in care se măsură distanțele intre conductoarele liniilor electrice aeriene cu tensiunea mai mare de 1kV.

Distanțele mentionate in schiță, “d”, “Dma” pot fi culese din tabelul de mai jos, in functie de nivelul tensiunii liniei electrice aeriene:

 

D. Liniile electrice aeriane de medie tensiune – cabluri torsadate

In NTE 003/04/00 nu se mentionează nimic legat de distanțele intre LEA MT cu cabluri torsadate. Aceste informatii sunt mentionate in 1LI-Ip4/17-2012, unde distanta intre LEA MT 20kV cu conductoare izolate torsadate si clădiri rămâne de 3m, cu mentiunea că in momentul deviației cablului torsadat si cladiri este permisă apropierea acesteia până la 0.6m. Mai jos am atasat informatiile legate de conditiile de coexistență între LEAT MT 20kV (LEA Torsadat Medie Tensiune 20kV) și clădiri.

 

 


Distanțele de siguranță față de posturile de transformare

Zona de siguranţă, ţinând seama de tipul constructiv al postului, respectiv al echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileşte astfel:

PTA – Post de Transformare Aerian. Pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian, respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare amplasate la sol, îngrădite, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20m de la limita zonei de protecţie. Zona de protecţie, ţinând seama de tipul constructiv al postului, se stabileşte astfel: pentru posturi aeriene pe stâlpi este delimitată de conturul fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia pe sol a platformei suspendate; pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare îngrădite, este delimitată de îngrădire.

Reritor la posturile de transformare aeriene,  zona de siguranţă, respectiv distanţa de siguranţă stabilită (de 20m) se poate modifica, cu acordul titularului de licenţă/proprietarului postului, în cazul vecinătăţii cu construcţii având gradul de rezistenţă la foc, respectiv cu categoria de pericol de incendiu din tabelul urmator:

“1)” se stabilesc pe baza unei analize de risc

PTAB – Post de Transformare in Anvelopa Betonata. Pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare supraterane, amplasate în în cabină metalică, în construcţie zidită/ în anvelopă de beton sau înglobate în clădiri precum şi pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu ulei sau uscat, coincide cu zona de protecţie fiind delimitata astfel:

 • de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), pe laturile fără uşi de acces şi fără ferestre de ventilaţie
 • la distanţă de 3 m faţă de latura cu acces în post pentru transformator
 • la distanţă de 1,5 m faţă de alte laturi cu uşi, respectiv cu ferestre de ventilaţie, acolo unde este cazul;

 


Distanțele de siguranță față de stațiile de transformare

Zona de siguranţă a staţiei electrice, ţinând seama de tensiunea cea mai înaltă a acesteia, se stabileşte astfel:

Pentru o staţie electrică cu tensiunea cea mai înaltă de 110 kV :

 • când staţia este de tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia
 • când staţia este de tip interior, este delimitată de suprafaţa construită a staţiei

Pentru o staţie electrică cu tensiunea cea mai înaltă de 220 kV respectiv de 400 kV este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 35m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia.

Notă: Zona de siguranţă stabilită pentru staţii electrice cu tensiunea cea mai înaltă de 110 kV, de tip exterior, se poate diminua în cazul vecinătăţii cu clădirile nelocuite şi depozitele având categoria de pericol de incendiu D sau E şi având gradul de rezistenţă la foc I sau II, care se pot amplasa, cu acordul titularului de licenţă, proprietarului staţiei cu tensinea cea mai înaltă de 110 kV, la distanţa minimă de 10m de împrejmuirea staţiei.

 

bibliografie:

[1] NTE 003/04/00 “Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V”

[2] NTE 003/15/00 “Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V – document de discutie”

[3] Ord. ANRE 49 /2007 “Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice text actualizat. Modifica Ord. 4 /2007”

[4] 1LI-Ip-4-17-2012 Indrumar de Proiectare si executie LEA de Medie Tensiune cu cabluri torsadate

[5] Sursa online: sa.gov.au

  1. LEA 110 kV.
  Care este distanta minima de siguranta fata de o zona locuita ?

  Care sunt conditiile de avut in vedere pt a decide daca cladirea de locuit este sigura din pdv al apropierii fata de o LEA 110 kV care se afla in apropiere?

  Va multumesc.

  1. Asa cum vedeti in cadrul acestui articol au fost puse informatii preluate din cadrul unor normative. Poate chiar gasiti in cadrul articolului raspunsurile cautate, dar asa cum am mentionat si la inceputul articolului un raspuns autorizat / oficial (sau cum vrei sa-i spuneti) vi-l poate da doar operatorul de distributie / operatorul de transport. Va recomand sa va adresati intâi operatorului de distributie din zona dumneavoastra printr-o sesizare scrisa, acesta va identifica linia despre care discutati si daca este in gestionarea acestuia va va transmite un raspuns, daca nu este in gestiunea OD, vă va trimite la Transelectrica.

   Ar mai fi de spus faptul ca dumneavoastra s-ar putea sa nu intelegi termenii prezentati in normative, lucru ce v-ar putea conduce la o interpretare gresită. Spre exemplu pentru liniile electrice aeriene 110kV, desi distantele mentionate sunt de câtiva metri, trebuie sa se tină cont, de exemplu, de deviația maxima a liniei, acestea informatii doar operatorul de distributie / de transport vi le poate spune.

   De asemenea trebuie stiut faptul că daca in zona exista in stadiul de proiect avizat vreo largire a culoarului liniei (sau altfel de lucrari)… doar operatorul de distributie/operatorul de transport va poate spune ! De altfel tot aceste societati va si emit avizul de amplasament necesar obtinerii autorizatiei de construire.

   Harta operatorilor de distributie o aveti aici:
   https://energie-electrica.info/2017/01/27/operatorii-de-distributie-si-au-schimbat-numele/

  1. Se pot face studii de coexistenta.. prin care se poate demonstra “coexistenta” constructiei respective cu LEA 110kV. In acest mod distanta permisa, de apropiere cu constructia, pana la LEA 110kV se poate reduce considerabil.

 2. Buna ziua,

  Am facut un studiu de coexistenta din care rezulta ca este respectata distanta minima de apropiere (de 4m) a locuintei fata de deviatia maxima a conductorului extrem a unei LEA 110kV, dar ENEL-ul refuza sa emita aviz favorabil. Imi dau aviz favorabil doar daca scot casele in afara culoarului de trecere al LEA care e calculat to in studiul de coexistenta la 27m. Credeti ca este un abuz al ENEL-ului – practic ei impun restrictii suplimentare care nu respecta normativele?

  1. Buna ziua,

   Ati reusit ceva pana la urma cu avizul? Sunt in aceeasi situatie si as dori sa stiu in ce directie ar trebui sa o iau.

 3. Buna. Tot caut care sunt distantele minime ce trebuiesc respectate intre stalpii de iluminat stradal, alei, parcari, ornamental, alimentati LES 4x16mmp, fata de streasina casei, sau balcon, saualte elemente constructive a unei cladiri (casa, bloc), in oras. Rog sa imi mentionati un normativ. Multumesc!

 4. Va salut ,ma tot contrazic cu un sefulet distanta minima la care te poti apropia de un conductor neizolat avand o tensiune de 20 kv eu stiu ca e 30 cm fara sa te electrocutezi el spune cas nebun dar nici el nu stie parca 1m

 5. Buna ziua, am un loc pe care sunt 2 stalpi de inalta tensiune,racordati la un post trafo,aflat la limita de proprietate,la vecin.
  Nu am inca constructie, dar vreau sa fac. Problema e ca am gasit sursa de apa, pt a sapa un put, chiar langa stalp si ma gandesc ca daca sap, se strica siguranta stalpului si poate pica. Nu am ce face, nu am bani sa platesc mutarea stalpului. Ce e de facut? Si apa am nevoie

 6. Buna ziua!! am o casa construita si acum cei de la Distrigaz vor sa inlocuiasca stalpii de inalta(20 000V) si vor sa schimbe locul lor de montaj, adica pe langa gardul meu si casa locuibila (~ 2 m). Am incercat sa luam legatura cu cei care sunt in masura, dar ma plimba de la o regionala la alta, de la o firma la alta si tot asa; cine ma poate ajuta cu o distanta cat mai corecta unde au voie sa monteze si o lege clara, ca sa le dau cu ea de cap…. Multumesc!!!

 7. buna ziua am cumparat recent un pamant si vreau da construesc o casa problema e ca am stalp de a alta tensiune e isolated dar de la eon nu vor sa ami dea avizul pt ca zic ei ar trebui sa izolez eu cablul mijlociu as dori un sfat ce ar trebui sa fac si cat mar costa sa pot obtine avizul de constructie

 8. Buna.
  Vreau sa cumpar un teren dar este tranzitat de fire de medie tensiune cu dublu-izolatie pe un sfert de teren.
  Intrebarea mea este : care este acum in iunie 2020 distanta minima de la fire si pana la coama casei deoarece as dori sa construiesc o casa pe el si sa nu ma trezesc cu surprize la aviz?
  Am auzit ceva de 12 m dar mi se pare c am mult.
  Va multumesc

 9. Buna ziua.
  Imi puteti spune care este acum dupa modificarile din din acest an distanta de la firele de medie tensiune pana la coama casei?
  Va multumesc

 10. Buna ziua, va rog frumos un raspuns: Pe strada este amplasata o retea de medie tensiune, casa este construita la 20 metri, dar vreau sa construiesc la poarta un garaj. Am voie sau nu? cineva de la enel mi-a spus ca trebuie o distanta de minim 7 metri unde ar cade linia de tensiune. Va multumesc.

 11. Salutare. As avea nevoie urgenta de un raspuns la posibila problema pe care o am.
  am inceput constructia unei case pe un teren pe care se afla un stalp de medie de 20kv.
  Casa se afla la 8 metri de stalp si aprox 7 metri de extremitatea firului exterior.
  In martie 2020 am luat de la Electrica avizul de amplasament favorabil conditionat prin care ma angajez sa schimb izolatorii din simplii in dublii pe cheltuiala mea.
  Acum inteleg ca in aprilie 2020 s-au schimbat anumite reglementari si ca ar trebui sa am casa la 1,5 x inaltimea stalpului ceea ce ar insemna aprox 15 metri. Casa deja a fost inceputa si nu mai am cum sa o mut din loc. Avizul de amplasament e in termen.credeti ca daca schimb izolatorii, atunci cand voi face cerere de bransare voi avea probleme?

  Multumesc

 12. Buna ziua.doresc sa cumpăr un teren pe care se află un stâlp de 20kw si astept de mult un răspuns din partea renel cu distanta minima pana la construcția pe care doresc sa o fac. Ma ajutați cu un raspuns oficial sa stiu daca cumpăr terenul

   1. Adresa propusă nu fuuncționează. Cum pot afla distanța minimă la care se poate construi o casă, față de un stâlp de medie tensiune amplasat pe terenul meu?

 13. Ma confrunt si eu cu o problema asemanatoare, am concesionat de curand un teren la mine in oras si intentionez sa fac o spalatorie auto, pe teren se afla stalpi de inalte medii care strabat terenul pe lungime cumva la o distanta de 5m de gardul vecinului, suparafata este dreptunghiulara L-63m si l-17m, din aceasta latime de 17m imi mai raman cam 12 de la ultima linie pana la limita terenului, in luna aprilie a acestui an, s-a modificat o lege la eon in care se cere o distanta mai mare decat cea veche de 4 metri si anume 12 metri de la ultimul fir pana la cladire, din cei care aveti cunostiinte de cauza ce solutii am? Mutatul stalpilor nu este o solutie momentan.
  Multumesc.

 14. Buna ziua.
  Vreau sa construiesc un gard zidit ,iar pe traseul lui am un stâlp .Nu știu tensiunea de pe stâlp .De pe aceasta linie sunt alimentate casele si iluminatul.
  Va rog mult să-mi Spune-ți ce restricții am.

 15. Buna ziua! Detin in proprietate un teren in suprafata de 800 mp, lungime 20m si latime 40 m. La drum, hotar cu gardul se afla un stalp de inalta tensiune de 20000V. La ce distanta pot construi casa?
  Multumesc anticipat.

 16. Buna ziua ! Vreau sa construiesc o casa si as vrea sa stiu care este distanta minima dintre casa si stalpul de medie tensiune. Multumesc frumos !

 17. Buna ziua ! Am de construit o hala pe un teren tranzitat de linii de înaltă tensiune ,220kv . Va rog sa-mi spuneti dacă știți in ce condiții acea distanță (culoar de trecere ) de 55 metri se poate modifica , in sensul micșorări acestei distante . Menționez ca stâlpii nu sunt pe terenul meu , izolatori pe partea unde vreau sa construiesc sunt dubli iar înălțimea halei este de 5.3 m . Mulțumesc !

 18. Buna ziua ! Pentru construcția unei hale cu o înălțime de 5,3 m , pe un teren traversat de LEA 220kv , care este distanță minima fata de LEA la care pot construi ? Menționez ca stâlpii LEA sunt la mai mult de 30 m fata de proprietatea mea iar izolatori sunt dubli . In ce consta studiul de coexistența , cine îl face și ce costuri (aproximativ ) implica ?

  1. Care este distanță minima fata de LEA la care pot construi ? Menționez ca stâlpii LEA sunt la mai mult de 30 m fata de proprietatea mea iar izolatori sunt dubli . In ce consta studiul de coexistența , cine îl face .

   Buna ziua, am și eu o situație de acest gen. Aveți vreun răspuns ?

Dă-i un răspuns lui Dragos Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.