Salarii mai mari pentru electricieni, instalatori, constructori, proiectanți, arhitecți. OUG nr.114 / 2018.

OUG nr. 114 / 2018 vine cu modificări ce vor conduce la creșterea salariului net ( în mână ) al tuturor angajatilor din cadrul firmelor de construcții. Ce înseamnă construcții ?

 • Lucrari construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 • Lucrari construcții a drumurilor si a cailor ferate
 • Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
 • Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 • Lucrari de instalatii electrice
 • si altele (mergeți spre finalul articolului pentru a vedea toate subdomeniile)

Toate firmele care activează in domeniile menționate mai sus vor fi scutite astfel:

 • de la plata impozitului pe venit, de 10%
 • de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10%
 •  scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%

Pentru a întelege aceste modificari mai ușor, vom lua ca exemplu, un salariu brut de 3500 lei. Până in prezent acesta însemna un salariu net (în mână) de 2052 lei. Structura acestui salariu era următoarea:

Prin urmare, din cei 3500 lei ai salariului brut, 2052 lei (58,63%) mergeau in mână angajatului si 1448 lei (41,37%) mergeau către stat. Din 2019, angajatii din construcții, vor fi scutiți de plata impozitului pe venit (10%), plata contribuției la sănătate (CASS) (10%) și vor beneficia de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%. Prin urmare, in cazul exemplului nostru, salariul net ar creste de la 2052 lei la ~2756 lei, în condițiile menținerii salariului brut de 3500lei ! 

Asta înseamnă o creștere a procentuală a salariului net de ~34,3 %.

Noul salariu net fost calculat astfel: 2052 lei + 223 lei (Impozitul pe venit) + 350 lei (Asigurări Sociale de Sanatate) + 131,25 lei (diferenta între CAS calculat la 25% din brut si CAS calculat la 21,25% din brut) rezultand un total de aproximativ 2756 lei.


Cum calculez noul venit “în mână” al angajatilor din domeniul construcțiilor ?

Vom înmulți actualul salariu net (în mănâ) cu 1,343 !

Exemplu: 2052 lei x 1,343 ~ 2756 lei


Salariul minim brut 3000 lei in domeniul constructiilor !

Articolul 71 extras din OUG nr.114 / 2018:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență.


 

 

Cum aflăm dacă firma la care lucrăm beneficiaza de aceste scutiri ?

Conform OUG nr.114 / 2018, vor beneficia de cele menționate mai sus, angajații ce își desfăsoara activitatea în cadrul unor societăți din următoarele sectoare:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase,
ghipsului, cretei și a ardeziei;
0812 – Extracția pietrișului și nisipului;
711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

Codul CAEN al societații este trecut in certificatul de înregistrare.


Condiții angajator ?

Pentru aceste reduceri angajatorul trebuie să mai îndeplinească 2 condiții:

 • realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate mai sus în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
 • veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă. Salariile angajaților încadrați în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 nu intră în aceste limite.

Alte chestiuni bine de citit, extrase din OUG nr.114 / 2018:

Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor
(1) În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) cu 3,75 puncte procentuale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuții în limita cotei prevăzute la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17).”


Alte chestiuni bine de citit, extrase din Codul Fiscal – articolul 60 – Scutiri (actualizat la 11.01.2019):

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;
a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

(modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018) 

b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3);
c) pensii;
d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;
2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului finanţelor publice;

Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017.​
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi inovării, în următoarele condiţii: 

a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiţi;
b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;
c) statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect.

***
(modificare introdusă de Legea nr. 136 din 13 iunie 2017, publicată în M. Of. nr. 440 din 14 iunie 2017 și  se aplică începând cu veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi)

4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.
***
Pct. 4 al art. 60 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017.

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
 
a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind: 

(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN: 

2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;

711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă;

d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.

(Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în M. Of. nr. 1116 din 29 decembrie 2018) 

 

 1. BUNA ZIUA! MINCIUNA OUG 114/2018 , DE CE? PENTRU CA O SOCIETATE CU COD CAEN 41,42,43 , A ADUS SALARIILE LA 3000 LEI (atat femeia de serviciu cat si electricianul care efectueaza mentenanta in reactoarele centralei nucleare Cernavoda) . De scutiri nici atat ,ca nu efectueaza minim 80% din …..Asadar cel care lucreaza in mediul cu radiatii are 3000 brut / femeia de servicu 3000 brut / paznicul 3000 brut. Netul EGAL pentru toti. ???????????

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.