Chestionar examen autorizare electrician ANRE – Electrotehnica

Prezentul chestionar conține peste 250 întrebări extrase in luna ianuarie a anului 2019, de pe site-ul ANRE din fisierul “Electrotehnica 2017” aflat la rubrica Autorizare electrici – Exemple întrebări. Atunci când pornește chestionarul acesta folosește 26 de întrebări alese aleatoriu.

Chestionarul poate fi utilizat, atat pentru studiu / invatare pentru examenul ANRE cât si pentru verificarea nivelului de cunostiinte; acesta va arată răspunsul corect după fiecare întrebare, dumneavoastră putând merge mai departe cu răspunsul ales de dumneavoastra sau cu cel corect.

1. Capsularea monopolară conduce la:

Question 1 of 255

2. Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează instalaţiile electrice, costul pierderilor de putere Cp este:

Question 2 of 255

3. Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între ....... şi acest curent.

Question 3 of 255

4. Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este:

Question 4 of 255

5. La generatorul sincron viteza de rotaţie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotaţie a rotorului maşinii este:

Question 5 of 255

6. Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu:

Question 6 of 255

7. Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu:

Question 7 of 255

8. Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă:

Question 8 of 255

9. Metoda transfigurării reţelelor electrice este folosita pentru a:

Question 9 of 255

10. Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de:

Question 10 of 255

11. Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la:

Question 11 of 255

12. Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este:

Question 12 of 255

13. Un transformator de măsurare de curent nu poate fi lăsat cu secundarul în gol, deoarece:

Question 13 of 255

14. Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin:

Question 14 of 255

15. Rezistivitatea unui conductor electric depinde de:

Question 15 of 255

16. Printre măsurile de reducere a distanţelor de izolare pot fi:

Question 16 of 255

17. Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

Question 17 of 255

18. Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt echipamente destinate:

Question 18 of 255

19. Într-un conductor curentul alternativ are densitatea:

Question 19 of 255

20. Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt:

Question 20 of 255

21. Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

Question 21 of 255

22. Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:

Question 22 of 255

23. O protecţie este selectivă atunci când:

Question 23 of 255

24. Energia electrica reactiva:

Question 24 of 255

25. În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o reţea de 20 kV cu neutrul izolat:

Question 25 of 255

26. Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru:

Question 26 of 255

27. Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit:

Question 27 of 255

28. Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează:

Question 28 of 255

29. Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei:

Question 29 of 255

30. Utilizarea întreruptorului debroşabil:

Question 30 of 255

31. Permeabilitatea este o mărime:

Question 31 of 255

32. Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu:

Question 32 of 255

33. Tesla este unitatea de măsură a:

Question 33 of 255

34. În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru:

Question 34 of 255

35. Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:

Question 35 of 255

36. Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma:

Question 36 of 255

37. Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin:

Question 37 of 255

38. O siguranţa mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizează prin:

Question 38 of 255

39. Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se utilizează bobine:

Question 39 of 255

40. Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează echipamentele din reţele împotriva:

Question 40 of 255

41. Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit:

Question 41 of 255

42. Ce capacitate echivalentă au 3 condensatoare având fiecare dintre acestea capacitatile: C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF, fiind legate în paralel ?

Question 42 of 255

43. Pe liniile electrice de înaltă tensiune, unde se preferă montarea transformatoarelor de curent ?

Question 43 of 255

44. Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:

Question 44 of 255

45. În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite:

Question 45 of 255

46. În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune, nisipul are rolul:

Question 46 of 255

47. Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care străbate bobinajul torului este localizată:

Question 47 of 255

48. Funcţionarea transformatoarelor electrice are la bazã:

Question 48 of 255

49. Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

Question 49 of 255

50. Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice:

Question 50 of 255

51. Cantitatea de căldura produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este:

Question 51 of 255

52. Funcţionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect:

Question 52 of 255

53. Câmpuri fără surse sunt:

Question 53 of 255

54. O linie electrică lungă funcţionând în gol:

Question 54 of 255

55. Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii electrice conduce la:

Question 55 of 255

56. Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este:

Question 56 of 255

57. AAR se utilizează în scopul:

Question 57 of 255

58. Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este:

Question 58 of 255

59. Transformatoarele de măsurare a curenţilor se construiesc pentru curenţi secundari de:

Question 59 of 255

60. La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmăreşte:

Question 60 of 255

61. Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy):

Question 61 of 255

62. Bobinele pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit au:

Question 62 of 255

63. La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:

Question 63 of 255

64. Scopul supraînălţării echipamentelor electrice din instalaţii electrice exterioare este asigurarea:

Question 64 of 255

65. În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă:

Question 65 of 255

66. Într-o schemă poligon cu patru laturi:

Question 66 of 255

67. Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece:

Question 67 of 255

68. Un întreruptor debroşabil asigură:

Question 68 of 255

69. Alunecarea "s" a unui motor asincron are valori:

Question 69 of 255

70. Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este:

Question 70 of 255

71. O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

Question 71 of 255

72. Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:

Question 72 of 255

73. Regimul deformant este un regim energetic în care:

Question 73 of 255

74. Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici:

Question 74 of 255

75. Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde în principal de:

Question 75 of 255

76. Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt:

Question 76 of 255

77. În posturi de transformare se preferă folosirea transformatoarelor răcite cu aer atunci când:

Question 77 of 255

78. În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi un întreruptor pe circuit este de preferat ca în regim normal de funcţionare:

Question 78 of 255

79. Transformatoarele de măsurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de:

Question 79 of 255

80. Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din:

Question 80 of 255

81. Montajul fix al aparatelor în interiorul celulelor conduce la:

Question 81 of 255

82. Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV care funcţionează cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pământ, tensiunea fata de pământ a celorlalte doua faze:

Question 82 of 255

83. În cazul conexiunii în stea la transformator:

Question 83 of 255

84. Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva este de 3 kVAr, factorul de putere este:

Question 84 of 255

85. Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proporţionale cu:

Question 85 of 255

86. A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:

Question 86 of 255

87. Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

Question 87 of 255

88. Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi:

Question 88 of 255

89. Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat:

Question 89 of 255

90. Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector:

Question 90 of 255

91. În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

Question 91 of 255

92. Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintă:

Question 92 of 255

93. Pierderea de putere activa într-un element de reţea (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

Question 93 of 255

94. Un întreruptor debroşabil asigură:

Question 94 of 255

95. Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este:

Question 95 of 255

96. Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat:

Question 96 of 255

97. Transformatoarele de măsurare de tensiune:

Question 97 of 255

98. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila:

Question 98 of 255

99. Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind:

Question 99 of 255

100. Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte:

Question 100 of 255

101. Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre se realizează cu:

Question 101 of 255

102. Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă se compune din:

Question 102 of 255

103. Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este:

Question 103 of 255

104. Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este:

Question 104 of 255

105. Transformatoarele de măsurare de curent:

Question 105 of 255

106. Secţionarea barelor colectoare în staţiile electrice are scopul:

Question 106 of 255

107. Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este:

Question 107 of 255

108. Formula e = B l v, unde e este forţa electromotoare, B este inducţia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezintă o forma particulara a:

Question 108 of 255

109. Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:

Question 109 of 255

110. Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric:

Question 110 of 255

111. Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o staţie trebuie:

Question 111 of 255

112. Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este:

Question 112 of 255

113. Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran.

Question 113 of 255

114. Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face:

Question 114 of 255

115. O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina. Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei:

Question 115 of 255

116. Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie faptul că:

Question 116 of 255

117. Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:

Question 117 of 255

118. Miezul magnetic al rotorului unei maşini electrice asincrone se realizează din tole pentru:

Question 118 of 255

119. În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite:

Question 119 of 255

120. Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se măsoară prin:

Question 120 of 255

121. Printre factorii care pot provoca o micşorare nedorită a nivelului de izolare din instalaţiile capsulate cu SF6 se pot număra:

Question 121 of 255

122. Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:

Question 122 of 255

123. Extinderea domeniului de măsurare la voltmetre se realizează cu:

Question 123 of 255

124. Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

Question 124 of 255

125. Inductanţa de serviciu (lineică) a unei linii electrice lungi este definită prin:

Question 125 of 255

126. Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de:

Question 126 of 255

127. Unitatea de măsură a fluxului electric este:

Question 127 of 255

128. La o instalaţie cu mai multe condensatoare conectate în serie, căderea de tensiune pe fiecare condensator este:

Question 128 of 255

129. Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate" reprezintă:

Question 129 of 255

130. Nivelul de tensiune în sistem se reglează prin:

Question 130 of 255

131. Permitivitatea este o mărime:

Question 131 of 255

132. În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalaţie, are loc următorul fenomen:

Question 132 of 255

133. Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru:

Question 133 of 255

134. Într-o schemă electrică având un sistem de bare colectoare, separatorul asigură:

Question 134 of 255

135. Un număr de n surse având fiecare tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

Question 135 of 255

136. La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:

Question 136 of 255

137. Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate:

Question 137 of 255

138. La o maşina electrica asincrona turaţia variază:

Question 138 of 255

139. Suma forţelor electromotoare ale unui sistem trifazat simetric este:

Question 139 of 255

140. Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:

Question 140 of 255

141. În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu unul dintre sistemele de bare în rezervă rece ( fără tensiune ) este avantajoasă atunci când se doreşte:

Question 141 of 255

142. Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene:

Question 142 of 255

143. Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi:

Question 143 of 255

144. Într-o schemă cu 1,5 întreruptoare pe circuit:

Question 144 of 255

145. În posturi de transformare se folosesc transformatoare răcite cu lichide neinflamabile atunci când:

Question 145 of 255

146. Puterea electrică reactivă:

Question 146 of 255

147. Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent:

Question 147 of 255

148. Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza:

Question 148 of 255

149. Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional:

Question 149 of 255

150. Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:

Question 150 of 255

151. Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt:

Question 151 of 255

152. Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte:

Question 152 of 255

153. Se considera ca un transformator funcţionează în gol atunci când:

Question 153 of 255

154. La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pământ, în regim normal si simetric de funcţionare avem:

Question 154 of 255

155. Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din:

Question 155 of 255

156. Folosirea conductoarelor jumelate în construcţia LEA are ca scop principal:

Question 156 of 255

157. Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran.

Question 157 of 255

158. Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:

Question 158 of 255

159. Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu:

Question 159 of 255

160. Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice:

Question 160 of 255

161. Câmpul magnetic poate fi produs:

Question 161 of 255

162. Într-o schemă de conexiuni, bara şi cupla de ocolire servesc la:

Question 162 of 255

163. Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima:

Question 163 of 255

164. Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent:

Question 164 of 255

165. Utilizarea unei cuple longo-transversale se preferă atunci când dorim:

Question 165 of 255

166. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:

Question 166 of 255

167. Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă:

Question 167 of 255

168. Unitatea de măsură a sarcinii electrice este:

Question 168 of 255

169. La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se montează:

Question 169 of 255

170. Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă:

Question 170 of 255

171. Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:

Question 171 of 255

172. Câmpul electrostatic este descris prin:

Question 172 of 255

173. La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de sarcina astfel:

Question 173 of 255

174. În echipamentul electric, uleiul electroizolant are următoarele funcţii din punct de vedere electric:

Question 174 of 255

175. Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii active este:

Question 175 of 255

176. În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

Question 176 of 255

177. Reactanţa supratranzitorie a unui motor este:

Question 177 of 255

178. Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative:

Question 178 of 255

179. În instalaţiile de joasa tensiune, legarea la pământ este justificatã:

Question 179 of 255

180. Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

Question 180 of 255

181. Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale:

Question 181 of 255

182. Comparativ cu cele uscate, transformatoarele imersate prezintă :

Question 182 of 255

183. Legea lui Coulomb exprimã:

Question 183 of 255

184. Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la:

Question 184 of 255

185. În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului:

Question 185 of 255

186. Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica:

Question 186 of 255

187. O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie:

Question 187 of 255

188. Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte:

Question 188 of 255

189. Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din:

Question 189 of 255

190. Într-un circuit rezistiv, având rezistenta R=5 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de:

Question 190 of 255

191. La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la capăt:

Question 191 of 255

192. Forţa electromotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este:

Question 192 of 255

193. Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu:

Question 193 of 255

194. Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea cea mai mare a intensităţii curentului de scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:monofazat

Question 194 of 255

195. Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune:

Question 195 of 255

196. Efectul pelicular al curentului este utilizat în:

Question 196 of 255

197. Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe sisteme de bare colectoare, separatorul faţă de bare asigură:

Question 197 of 255

198. Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:

Question 198 of 255

199. Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă:

Question 199 of 255

200. Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

Question 200 of 255

201. Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

Question 201 of 255

202. Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:

Question 202 of 255

203. Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu:

Question 203 of 255

204. Care dintre relaţiile următoare este adevărată:

Question 204 of 255

205. Legile lui Kirchhoff se aplică:

Question 205 of 255

206. Utilizarea SF6 ca mediu de izolare conduce la realizarea unor celule:

Question 206 of 255

207. Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului electric permite realizarea unor întreruptoare:

Question 207 of 255

208. Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:

Question 208 of 255

209. Separatorul, ca echipament în cadrul unei staţii electrice, are rolul:

Question 209 of 255

210. În posturi de transformare se folosesc transformatoare uscate atunci când:

Question 210 of 255

211. Unitatea de măsură a fluxului magnetic este:

Question 211 of 255

212. Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional:

Question 212 of 255

213. Relaţia între curenţii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este:

Question 213 of 255

214. Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic:

Question 214 of 255

215. Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din:

Question 215 of 255

216. Puterea nominala a unui motor electric se defineşte astfel:

Question 216 of 255

217. La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:

Question 217 of 255

218. Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r=3 ohm, reactanţa x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este:

Question 218 of 255

219. Releul termic se foloseşte pentru:

Question 219 of 255

220. Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă) se numeşte:

Question 220 of 255

221. Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este:

Question 221 of 255

222. Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit este:

Question 222 of 255

223. Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa:

Question 223 of 255

224. Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:

Question 224 of 255

225. Siguranţele electrice au rolul de a:

Question 225 of 255

226. Principalele funcţii ale carcasei unei celule electrice sunt:

Question 226 of 255

227. În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

Question 227 of 255

228. În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este:

Question 228 of 255

229. Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

Question 229 of 255

230. Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii electrice de interior se utilizează în principal în scopul:

Question 230 of 255

231. Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de:

Question 231 of 255

232. Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine:

Question 232 of 255

233. Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

Question 233 of 255

234. Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul:

Question 234 of 255

235. Henry este unitatea de măsură pentru:

Question 235 of 255

236. La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:

Question 236 of 255

237. Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator este:

Question 237 of 255

238. Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:

Question 238 of 255

239. Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine:

Question 239 of 255

240. Supratensiunile de origine atmosferica pot fi:

Question 240 of 255

241. Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile:

Question 241 of 255

242. Siguranţele electrice sunt aparate electrice care împiedica:

Question 242 of 255

243. Un motor electric trifazat legat în stea este în funcţiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este:

Question 243 of 255

244. Compartimentarea unei celule electrice se utilizează în scopul:

Question 244 of 255

245. În cazul unei staţii cu un sistem de bare colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR, cupla se menţine:

Question 245 of 255

246. Principalele elemente feromagnetice sunt:

Question 246 of 255

247. Comparativ cu cele imersate, transformatoarele uscate prezintă :

Question 247 of 255

248. Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul:

Question 248 of 255

249. Durata de viata a lămpilor cu incandescenta:

Question 249 of 255

250. Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:

Question 250 of 255

251. Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului electric:

Question 251 of 255

252. O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit:

Question 252 of 255

253. Scopul normării distanţelor de izolare în aer minime admisibile pentru instalaţiile electrice este asigurarea:

Question 253 of 255

254. Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are:

Question 254 of 255

255. Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

Question 255 of 255


 

 

2 comentarii la „Chestionar examen autorizare electrician ANRE – Electrotehnica”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.