Modificarile Legii nr.50/1991 si rețelele electrice, scade timpul de racordare la rețeaua de energie electrică

In cadrul acestui articol vom discuta modificările aduse Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii de catre Legea nr.193 din 28 octombrie 2019, punând accentul asupra modului în care vor evolua lucrurile in domeniul construirii rețelelor electrice (branșamente electrice, linii electrice subterane, linii electrice aeriene).

Legea nr.193 din 28 octombrie 2019 modifică Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificările aduse propun eliminarea birocrației si scurtarea timpului de obținere a autorizațiilor de construire, în special pentru branșamentele electrice. Inainte de a discuta pe larg fiecare modificare in parte, vom incepe cu un scurt rezumat al principalelor modificari ce vizează domeniul rețelelor electrice.

Abrevieri utilizate:

  • CU – certificat de urbanism
  • AC – autorizatie de construire
  • RED – reteaua electrica de distributie
  • OD – operator de distribuție

Forma actualizată a Legii nr.50/1991, modificată prin Legea nr.193/2019.

 

Modificări principale ale Legii nr.50 / 1991, prin Legea nr.193 /2019, ce vizează și domeniul rețelelor electrice:

1. Avizele solicitate in cadrul certificatului de urbanism pentru edificarea unei construcții vor fi valabile si pentru realizarea instațiilor de racordare la rețelele edilitare (inclusiv la rețeaua de distribuție). Până in prezent, cel puțin pentru racordarea la energie electrică, operatorul de distribuție trebuia să obțină autorizația de construire a bransamentului electric, care necesita reluarea intregului flux de autorizare, de la certificat de urbanism, avize, etc; in unele situații, existau autorități locale care refuzau emitarea CU pentru bransament, daca obiectivul ce urma sa fie edificat nu deținea deja AC, fapt ce conducea la un termen extrem de indelungat de racordare la RED.

La articolul 6, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire, precum și de branșare/racordare la utilități publice. Avizele obținute de solicitant sunt valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea, fără a se solicita eliberarea altora.

 

2. Scade timpul de emitere al certificatului de urbanism de la 30 de zile calendaristice la 15 zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii.

La articolul 6, alineatele (2) și (21) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritățile abilitate să autorizeze lucrările de construcții prevăzute la art. 4 și art. 43 lit. a) și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(21) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a acorda în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de specialitate autorităților prevăzute la art. 43 lit. a) în procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerințelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului.”

 

3. Operatorii de distribuție trebuie să-și cunoască bine traseul rețelelor electrice existente. In situatia în care, în cadrul unor lucrari de construcție, are loc afectarea unui cablu al operatorului de distribuție (OD), însă OD nu a figurat exact poziția cablului în cadrul avizului de amplasament, OD va suporta pe cheltuiala sa reparația cablului.

La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviți de rețelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, ca urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor – date tehnice – de către operatorii/posesorii rețelelor sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate.

 

4. Se vor putea executa fără autorizație de construire, următoarele tipuri de lucrări:

l) lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

m) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;Alte chestiuni de interes:

1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic și legal în raport cu obiectul acesteia. 

 

2. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

c1) indică nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de rețele supraterane și subterane care afectează suprafața de teren și/sau construcțiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite în condițiile legii;
Observație: Până în prezent, nu erau trecut nominal operatorii de rețele, de exemplu se scria doar “gaze naturale” și existau situații in care in zona respectivă erau 2 sau 3 operatorii de distribuitori de gaze naturale, lucru care-i facea pe mulți solicitanți de AC sa nu obține toate avizele necesare și sa le fie respinse dosarele pentru obtinerea autorizatiei.

 

3. La articolul 6, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) și (23), cu următorul cuprins:
(22) Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.

(23) Certificatul de urbanism emis în format digital se semnează cu semnătura electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul având aceeași valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic.”

 

4. La articolul 7 alineatul (1), literele b) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism și a autorizației de construire. Pentru construirea unei locuințe unifamiliale poate fi scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deține singură ori împreună cu soțul/soția o locuință, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea competentă.

Observație: Până în acest moment se solicita copie legalizată a actului de proprietate a imobilului, teren și/sau construcții.